FILM BARU

jujur keur urang tur jang urang sorangan"kudu percaya kana kayakinan hate sorangan, sanajan ceuk batur salah, tapi lamun ceuk kayakinan hate sorangan bener, asal cukup ikhtiar jeung do'a ulah sok galideur...
sabab, saksi nomer hiji anu bakal nyalahkeun jeung ngabenerkeun kalakuan maneh teh nyaeta: HATE
sanajan kalakuan goreng beunang disimbutan ku omogan bohong, tapi hate mah moal beunag di paling, lamun nyieun kasalahan moal pinangih jeung kasugemaan, salilana berewit dina ati, tungtungna jadi panyakit, anu bakal ngarusak kana pikiran jeung awak sorangan"

__________________________
papatah kolot dewek yeu teh.. :)

Tidak ada komentar

No Spam / Ads or Outside Links